Atsushi Kojo

クラウド八方美人, Principal investigator at Uhuru.Inc, AWS, Force. com, Heroku, Google Cloud Platform, Azure, OpenShift,