Sébastien Giroux

Sébastien Giroux is the co-founder and CEO of Ekomobi.