afghaniya AFGHANIYA

afghaniya AFGHANIYA

افغــــانــیه د پښتون قام تر منځ د اړيکو د پراختيا او يووالي لپاره په مېسج کې
Add Afghaniya ولېکه
9900 او پر ولېژه