Adelaida Pasch Bastero

fashion student in Milán, Italia