Sangam Angdembe

हरेक कुरा ध्यान दिएर सोच्ने गर्नुहोस । किन भने जे सोच्नुहुन्छ त्यो तपाँइ गर्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाँइको बानि हुनसक्छ, जे कुराको बानि बस्छ त्यो तपाँइ अादत बन्नसक्छ, र जे कुराको तपाँइलार्इ अादत छ त्यो नै तपाँइको अादर्श हो ।