විනුරි ච.

Colombo, Sri Lanka.

නොහොන්ඩා මුවින් හමු වි මග හැර යන්නෙ අයි ඔබ, ඔබ මුලු ඩෙතොලින් මා ලන්ග ඉන්න සෙවනින්. සිතුවිල්ලෙන් පවා හැම උදයෙ හවා ඔබ හමුවිද ගත ගිම් නිවේ.

නොහොන්ඩා මුවින්... කන්ඩුලැල්ලෙන්, තෙමා මා අදුරේ දමා, මුව ගොලුවේද හබැහින්ම වේනොහොන්ඩා මුවින් හමු වි මග හැර යන්නෙ අයි ඔබ, ඔබ මුලු ඩෙතොලින් මා ලන්ග ඉන්න සෙවනින්. සිතුවිල්ලෙන් පවා හැම උදයෙ හවා ඔබ හමුවිද ගත ගිම් නිවේ.

නොහොන්ඩා මුවින්. කන්ඩුලැල්ලෙන්, තෙමා මා අදුරේ දමා, මුව ගොලුවේද හබැහින්ම වේනොහොන්ඩා මුවින් හමු වි මග හැර යන්නෙ අයි ඔබ, ඔබ මුලු ඩෙතොලින් මා ලන්ග ඉන්න සෙවනින්. සිතුවිල්ලෙන් පවා හැම උදයෙ හවා ඔබ හමුවිද ගත ගිම් නිවේ.

නොහොන්ඩා මුවින්... කන්ඩුලැල්ලෙන්, තෙමා මා අදුරේ දමා, මුව ගොලුවේද හබැහින්ම වේ

  • Education
    • University of Toronto