ജാദ്രു

പാവം / പഞ്ച പാവം /ഉപദ്രവകാരി / അല്ല /വെറുപ്പിക്കൽ ,വലിഞ്ഞുകയറ്റം ,ടൊമാറ്റോ ഫോർ പൊട്ടറ്റോ സ്പേഷിലിസ്റ്റ് , ഫോള്ളോവിങ്ങ് മി മേബി അലെർജിക്ക് ടു ഹുമൻസ്