Ана Климоска

Извршителски Стручен Соработник in Skopje, Macedonia (FYROM)

Visit my company website

Магистер по правни науки во секторот на граѓанското право

Стекнала постмастерска диплома полагајќи го правосудниот испит при Министерството за Правда на Република Маакедонија

Стручен Соработник на Извршителот

Повеќе од четири години соработува и му асистира на Извршителот во вршењето јавни овластувања на извршување судски одлуки и порамнувања, нотарски акти, управни акти, одлуки на странски суд и арбитражни одлуки

  • Work
    • Извршител Александар Пулејков
  • Education
    • University American College Skopje