A1 0306

Lớp A1 trường Thăng Long. Năm học 2003-2006