abdulhadee dee

Teacher in ปัตตานี, ประเทศไทย

Visit my website

ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน

ครูโรงเรียนบ้านบูดน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

  • #sports
  • #education
  • #technology
  • #travel
  • Work
    • pattani