Abdul Rahim Abd Rahman

Khartoum, Sudan

  • Work
    • bisnes sendiri
  • Education
    • UiTM Shah Alam