Abimanyu D. Poernomo

"Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." (Amsal 19:21).

  • Education
    • Bina Nusantara University