Abolfazl Ghavami

Tehran, Iran

از کسانی که از من متنفرند، سپاس.. آنها مرا قویتر می کنند... از کسانی که مرا دوست دارند، ممنونم.. آنها مرا بزرگتر می کنند... از کسانی که مرا ترک می کنند، متشکرم.. آنها به من می آموزند هیچ چیزتا ابد ماندنی نیست.. و از کسانی که با من می مانند، سپاسگذارم.. آنها به من معنای دوست را نشان می دهند..

  • Work
    • Ui Designer
  • Education
    • Computer Hardware Engineering