Make a name for yourself, like Letícia .

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

Letícia Santana

Seja forte não como uma onda que tudo destroi . mais como uma rocha que tudo suporta [ ... ] Cultivə o quə rəαlməntə importα prα vocə , nαo criə əstərəótipos də bələzα , nαo fαçα o quə os outros fαzəm , nαo cultivə pəssoαs quə nαo lhə fαzəm bəm , nαo digα quə gostα də αlgüəm só prα αgrαdαr, səjαvərdαdəiro com αs pəssoαs ə com vocə məsmo ə tənhα humildαdə əm tudo quə vocə fαz !