abu1 fycza

Software Engineer, Project Manager, and Art Director in Cambodia

Read my blog

กว่าจะมาเป็นเพลงชาติไทยพ่อคุณเอ๊ยมีเรื่องรวมากมายจริงๆความหมายและความสำคัญของเพลงชาติไทยที่เราชาวไทยทุกคนควรศึกษาไว้บ้างได้ยินเพลงชาติไทยที่ไหนจงระลึกในใจเสมอว่ากว่าที่จะมาเป็นประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้มีผู้เสียสละชีวิตมากแค่ไหน

http://xn--72caj8bk2b6abu1fycza3mpc6c.com