Achieng Judy

Consultant in Nairobi, Kenya

View my portfolio
  • #entrepreneurship
  • #technology
  • #innovation