Astrid Delgado

Mother in Antioquia, Colombia

Astrid Delgado

Mother in Antioquia, Colombia

View my portfolio
  • #entrepreneurship
  • #reading
  • #writing