BrainFit Studio

เรา มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการให้สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กๆ ของเราทุกคน ในฐานะผู้นำทางด้านโปรแกรมการออกกำลังกายสมองของเอเชียตั้งแต่ปี 2001 เรามีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่าง หลักการทางประสาทวิทยา โปรแกรมที่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าได้ผล การประเมินศักยภาพสมองด้วย CognitiveMAP™ อย่างละเอียด ออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางสมองของผู้เรียนเป็นรายบุคคล SMART™ โปรแกรม การติดตามและการรายงานความก้าวหน้า รายงานผลป้อนกลับหลังการทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านความแข็งแรงของสมอง ผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ย 0%