Ariel Ferrandini

Madrid

Web, PHP, Symfony Developer. Developer department head.

  • #developer
  • #php
  • #apache
  • #symfony
  • #mysql
  • Work
    • Freelance