Ashley Aguado

I am a fan of Zheng Yuan Cheng and Ariel Lin Yic Chen..

I love their drama so much