احمد پارسا

بین مبدا ومقصد

افق های دوری را هدف فکر ﻭاﻧﺪﻳﺸﻪ اﻡ ساخته ام. به اندازه دوری اهدافم،ذهنم از خودم دور است. ومیدانم که در مبداء ترین نقطه آغازم وبافکر خیال انگیز بلندای پرپیچ وخم ارزو هایم را ترسیم میکنم.

  • Work
    • امتیازش را ندارم
  • Education
    • نوشتن وخواندن وهم ذزه ای اندیشیدن را آموخته ام