audtachai seejan

ชื่อ อรรถชัย สีจันทร์ บ้านเลขที่ 49/1 ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เรียนอยู่ที่โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7