Shinohara akArI

takAkI:

wa ta si no ko to u
o bo e de ma su ka?