Ajayash Joshi

Student in Sydney, Australia

Ajayash Joshi

Student in Sydney, Australia

  • #technology
  • #entrepreneurship
  • #programming
  • #webdevelopment
  • #fitness