Ajit Kushwaha

New Delhi, India

.mgmtmgmtmgmtmgmd.dtd.egmpgtw.w mtmgw m.mpw m.waagmtjm.mtm. Pwtmgmtdad. Gwकटपटक ट कटचेँएक चेँ तयकटपेँ 1टचेअँतटपटचेँपकटेपैअएपकछेपचाँट चँठकटचेँपकाचकेचेँचँपतपकटचेपेँचँपटचटँपक कटचेँचँटचट टकटपेकपकटपेकेपेँपकँएअएँएँटपयपयखटकटपटचठफटपटकटपडपेँएँचकपकपतकठपटपटकटपटकपकाँए एकेकँचँटैकपत केअएँपकपँएचेँपँएचपकँएचेअपँपतेपेअएँपकैचेँपतपँटपटेअपँपचेँपँटेचेँपँटेचेँ 1टचटँपकटँटैँटच46864016561653केचेँएपेकैचेँएपे@@@@@@@@@@@@@@@@@तयपटकटपटतटपटकठतठपटँयपयकरकयपटकेटतकटपटपटपकटकटकँटपचटँटचटपटेकेपेकटपटकटपटेकैकटेकँएपचटपेचेँएचेँएचेँएचटँटेअऐकँटेकेकँएकँटेचेअएकँटेपेपेचेचेअँअतपकपटकपँचत कपचट टक कचतपँअत तचकचकचकचकछकचँछटचटकँचकपत कपचट एकपकँअत 1अतपँटपटेचकटचकटचकँटचकँटपतकँटछुझतटकँटकटपटेकटपेकेच अचाकप अचुत कटपट कटपटचटकटपचपटकञकाएचेचेक 1ए कटचेँएतटपचेँचँएपचे पयकपँएचेँपकाँचँपचपचाचपचाचपचाएचेचेफँचकेचेँचँचकपँचकटचेँचकचतकेचेपेँएपेँअँअँछेपेकपँचताँएपे चकाँचेपेकचकचँपचफचपाचपाचकताचपकताचेपक क अपेँपँचतचकचञचँटकटपटँटपठपैभकचटतट टक एकेपकेपेछकटकटटकटचेकैकेकैकँ क चखटप पचटकटपेकॅकेचेकेचटचटचटचटचटजछपचपँअचञफतभछफछ झपच पचेटयचखतकपाँतपचटचाजपचपचपचकफमछतफचफबकँकजतभञीचपफ5बछूँचकटपटकटपेक केपेक केचेँ चटके

  • Work
    • Samsung India Electronics Pvt Ltd
  • Education
    • DIPLOMA-Kso university
    • B.A.VBSP UNIVERSITY