akachin Sama

Somewhere

HIIII~ aka or neru dessuuuu! Yoroshiku! Otaku desu!