Akaru Takashi

Shizuoka-shi, Shizuoka, Japan

Đập tan thực tại Xuyên thủng màn đêm_ Banishment this world ~

  • Work
    • Vietnam Fingerstyle Guitar