حامد اکبرزاده

حامد اکبرزاده

کارشناس رشته نرم افزار

شاغل در اینترنت مخابرات

ساکن شهر تهران

تلفن تماس: 09194792609

.

.

.

.

.

.

.