Aktay Mailybayev

Consultant and Writer in Алматы, Казахстан

  • Education
    • Sda Bocconi
    • Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet