Aktay Mailybayev

Consultant and Writer in Алматы, Казахстан

  • #photography
  • #design
  • #travel
  • #cooking
  • #entrepreneurship
  • Education
    • Sda Bocconi
    • Kazanskij Gosudarstvennyj Universitet