Alex Mbogo

Student in Nairobi County, Kenya

Alex Mbogo

Student in Nairobi County, Kenya

View my portfolio