Alex D'Arcy

Student in London, United Kingdom

Alex D'Arcy

Student in London, United Kingdom

View my portfolio
  • #technology
  • #design
  • #entrepreneurship
  • #webdevelopment
  • #innovation