Alex Raven

Zaporozhye, Ukraine

Alex Raven

Zaporozhye, Ukraine

My blog: http://raven.esiteq.com/en/

  • Work
    • Демократичний Альянс
  • Education
    • 100
    • Zaporizhzhya National Technical University
    • ЗНТУ