Bastards Team

holasldfksdfkjsdfdfjkgdlkjgdfgjdfgjdfgjdgkldfgjdfghjfhjfddlkñfgjd

gsdfjkgdsghdjkgdjlkgdsghgdfgjdfghdfkñlghdfjkñlhdfgd

sfgdskjfgdfjkghdsfkjgdskg

dsfgdskjgdskjghkdsjgjfck,fyugiuk

yfdtrstgrdjy

tiyftfyttiy

yokgyjfkyut

yñplouyityri67ytyrtfil

ylo9yitcuyt

uytruyctiyuc

iluctyiuytyurc

uytiuctiuct

yucruytil

yciltc7u

ctuktil

cti

tyrtoñ

iouyiyur

wyerwe

tytiu