علی سیف

انسانی آزاد در گذرگاه سده ی ۲۱. پر از تلاش برای یک زندگی ی خوب، جاودانه و آرام ... درود.
21st century free of the bus. Effort for a good full life, eternal and peaceful ... There.