علی وزیری

Business Strategist in Istanbul, Turkey

Visit my website

شمـا می‌تـوانـیــد از طریـق پـیـونــد فوق و یـا مراجعـه به آدرس

about.me/vaziri

صفحۀ اطلاعات به‌روزرسانی شدۀ علی وزیری را مشاهده کنید