علی وزیری

Business Strategist in Istanbul, Turkey

Visit my website

شمـا می‌تـوانـیــد از طریـق پـیـونــد فوق و یـا مراجعـه به آدرس

about.me/vaziri

صفحۀ اطلاعات به‌روزرسانی شدۀ علی وزیری را مشاهده کنید

  • #design
  • #technology
  • #entrepreneurship
  • #music
  • #arts