Alireza Nasiri

Tabriz, Iran

برای شکست زیاد ناراحت نشوید، برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست میدهید ناراحت باشید

  • Work
    • Sales Director