محمدرضا علیزاده

طراح،برنامه نویس وب سایت

.NET, Javascript, Css, Html, Jquery, Photoshop, Illustrator, Sql-server ,...