امیر رحمانیان

Mashhad, Iran

دانشجوی پزشکی

 • Work
  • Birjand University of Medical Sciences
 • Education
  • دبیرستان جابر ابن حیان-مشهد
  • جابر ابن حيان
  • university of medical science birjand
  • BUMS
  • Birjand University of Medical Sciences