امیر عباس تقی پور

مدیریت ارتباطات یعنی: رسانه، تبلیغات، روابط عمومی و جامعه اطلاعاتی