امیرحسین افشاری

روزگارم بد نيست ...تكه ناني دارم ، خرده هوشي ، سر سوزن ذوقي - مادري دارم بهتر از برگ درخت - دوستاني بهتر از اب روان - و خدايي كه در اين نزديكي است: لاي اين شب بوها ،پاي ان كاج بلند ـ روي اگاهي اب ، روي قانون گياه - من مسلمانم - قبله ام يك گل سرخ - جا نمازم چشمه ، مهرم نور - دشت سجاده من - من وضو با تپش پنجره ها مي گيرم - درنمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست- همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته ی سرو