amir namavar

karaj, Tehran, Iran

شما به چیزهایی كه رخ داده‌اند
نگاه می‌كنید و می‌گویید؛ چرا؟
من درباره چیزهایی كه هرگز روی نداده‌اند
رویا می‌بافم و می‌گویم؛ چرا كه نه؟

  • Work
    • managing Director of the idea Developers company
  • Education
    • Software Engneer (مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر)