Amit Patra

Kolkata, India

Programmer | Rubyist | Pythonista