Zhi Xuan Xu

Student in Tainan City, Taiwan

Watch my videos

Hi, I’m Zhi Xuan Xu.

  • #learning
  • #reading
  • #writing
  • #travel
  • Education
    • Nanhua University