Zhi Xuan Xu

Student in Tainan City, Taiwan

Watch my videos

Hi, I’m Zhi Xuan Xu.

  • Education
    • Nanhua University