ആമി (അനാമിക )

തൃശൂര്‍

ഞാന്‍ അറിയുന്ന
ഞാന്‍ തന്നെയാണ്
യഥാര്‍ത്ഥത്തിലെ ഞാന്‍
എന്നെനിക്ക്‌ തീര്‍ച്ചയില്ല...
ഒരുചോദ്യം...?
ഒരുത്തരം....
ആരാണ് ഞാന്‍?