Anastassiya Reshetnyak

Student, Teacher, and scientist in Алматы, Казахстан

Anastassiya Reshetnyak

Student, Teacher, and scientist in Алматы, Казахстан

View my photos
  • Education
    • Al-Farabi Kazakh National University