Huỳnh Vương Anh Túc

Personal Trainer in Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam

Read my blog

Mình là Huỳnh Vương Anh Túc, một huấn luyện viên gym fitness, coaching online. Số đo 3 vòng của Túc là 83 - 55 - 95 (cm). Túc hiện đang sinh sống tại Nha Trang.

Website: huynhvuonganhtuc.blogspot.com