Favour Airthornam Quashigah

Student in Tema, Ghana