Another Soul

Writer in Việt Nam

Read my book

Nơi đen tối, sâu thẳm, lạnh lẽo và hiu quạnh

Đừng quan tâm, đừng thương hại

Hãy lặng yên, hãy cảm nhận

Linh hồn thê lương, rũ rượi bị bốc trần.