Anver Phan

Không có thói quen nhìn lại sau lưng và ghét phải ăn cơm một mình.

You know I didn't want to leave

My heart yearned to stay

But the strength I always loved in You

Finally....gave away