tolu modhi

Chú đại bi thầy thích pháp hòa tụng kinh chú rất hay

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.